กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามวงรอบข่าวกรอง ได้แก่ การดำเนินการวางแผน กำหนดหัวข้อข่าว รวบรวม จัดเก็บวิเคราะห์ ประมวลผล และประเมินสถานการณ์รวมถึงผลิตข่าวกรองและกระจายข่าวกรอง ความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบันหลักให้ผู้บังคับบัญชา ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ได้ทันต่อสถานการณ์ ปฏิบัติงานตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญารวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย