กองกำกับการสายตรวจ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ งานสื่อสาร และศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแสทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์การจัดกำลังรถวิทยุสายตรวจและรถจักรยานยนต์ สนับสนุนกาสรนำขบวนบุคคลสำคัญ การนำขบวนส่วนราชการ และการให้บริการประชาชนตามที่ร้องขอ ปฏิบัติงานตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฏหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย