กองกำกับการ 1-6

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็น พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นพระราชอาคันตุกะ

๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการถวายพระเกียรติต่อพระองค์หรือบุคคลที่ต้องมีการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใด รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย การตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ

๔) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง หรืออาวุธสงคราม และความผิดที่มีโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

๕) ต่อต้านการก่อการร้าย และสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย การระงับเหตุฉุกเฉิน และการป้องกันการก่อวินาศกรรมทั่วราชอาณาจักร

๖) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการก่อจลาจล และควบคุมฝูงชน ที่มีผลกระทบต่อการถวายความปลอดภัย รอบเขตพระราชฐาน

๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์

๘) ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ และสนับสนุนการปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดในการถวายความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน

๑๐) ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจมีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ งานสื่อสารและศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแสทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑๑) งานจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

๑๒) ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจในภารกิจถวายความปลอดภัย อารักขาบุคคลสำคัญและฝึกอบรมยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย