กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔

วิสัยทัศน์

“การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และมุ่งพัฒนาการถวายความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นภารกิจสำคัญยิ่งของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔”

ค่านิยม

“พลีชีพปกป้อง ปลอดภัย ถวายพระเกียรติ
และธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศแห่งตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔”


  • พลีชีพปกป้อง  หมายถึง สละได้แม้ชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และเทิดทูนไว้มิให้ผู้ใดล่วงละเมิด
  • ปลอดภัย  หมายถึง  การดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  เพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
  • ถวายพระเกียรติ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง สมพระเกียรติ มิให้มีสิ่งใดเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท รวมถึงการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์
  • ธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศแห่งตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ หมายถึง การดำเนินการทั้งปวงเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ และศักดิ์ศรี ของการเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔