กองกำกับการอำนวยการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานธุรการและงานสารบรรณ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานกฏหมาย งานคดี และงานวินัย
 • งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
 • งานการเงินและงานบัญชี
 • งานงบประมาณ
 • งานส่งกำลังบำรุง
 • งานสวัสดิการ
 • งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 • งานศึกษาอบรม
 • งานการข่าว
 • งานวิเทศสัมพันธ์
 • งานรักษาการณ์
 • งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย