การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

1.ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต.ค.63
ดาวน์โหลด

2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.63
ดาวน์โหลด

3.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.63
ดาวน์โหลด

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.64
ดาวน์โหลด

5.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.64
ดาวน์โหลด

6.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.64
ดาวน์โหลด

7.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.64
ดาวน์โหลด