คณะวิทยากร ๙๐๔ บรรยายขยายผลเรื่อง”การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

▶️ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น.

▶️ ผู้ปฎิบัติ
▶️ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. พร้อมคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

▶️ บรรยายขยายผลเรื่อง”การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจะหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๔๕

▶️ สถานที่ : ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี