ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทวนสัญญาณวิทยุแบบประจำที่

เครื่องทวนสัญญาณ