ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง

ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานมั่นคงและการข่าว

พ.ต.อ.สุรพันธ์  มั่นคงดี

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานกิจการพิเศษและจิตอาสา

พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานสืบสวน

พ.ต.อ.หญิง อิสริยา สามาอาพัฒน์

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานบริหาร

พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานจเรตำรวจ

พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานกฎหมายและสอบสวน (กมส)

พ.ต.อ.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร์

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

พ.ต.อ.อนุรัตน์  ฉิมทิม

ผกก.ฝอ.บก.ปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.วีพงษ์  กงแก้ว

ผกก.๑ บก.ปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์

ผกก.๒ บก.ปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.ศิววงศ์  ดำรงค์สัจจ์ศิริ

ผกก.๓ บก.ปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.ทนงศักดิ์  ปันไชย

ผกก.๔ บก.ปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ  อำนวยชัย

ผกก.๕ บก.ปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.อดิศร  สุวรรณรักษ์

ผกก.๖ บก.ปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.ปวิช  แสงอรุณ

ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.วชิรา ยาวไทยสงค์

ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.เด่นหล้า  รัตนกิจ

ผกก.สายตรวจ บก.ปฏิบัติการพิเศษ