โครงสร้าง

กองบังคับปฏิบัติการพิเศษ

 • 01

  ฝ่ายอำนวยการ

  รับผิดชอบด้านงานบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ เขต กทม.
 • 02

  กก.๑

  ปฏิบัติหน้าที่ เขต กทม.
 • 03

  กก.๒

  ปฏิบัติหน้าที่ เขต กทม. ภ.๑ และ ภ.๒
 • 04

  กก.๓

  ปฏิบัติหน้าที่ ภ.๓ และ ภ.๔
 • 05

  กก.๔

  ปฏิบัติหน้าที่ ภ.๕ และ ภ.๖
 • 06

  กก.๕

  ปฏิบัติหน้าที่ ภ.๗, ภ.๘ และ ภ.๙
 • 07

  กก.๖

  รับผิดชอบด้านงานฝึกอบรมและจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร
 • 08

  กก.ต่อต้านการก่อการร้าย

  ปฏิบัติหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร
 • 09

  กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

  ปฏิบัติหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร
 • 10

  กก.สายตรวจ

  ปฏิบัติหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร