กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษ ที่มีสมรรถนะสูง

เพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและธำรงไว้ซึ่งสถาบัน”

คำขวัญ (Motto)

สยบทุกข์ภัย รับใช้ปวงประชา

ปณิธาน (Determination)

“เทิดทูนสถาบันยิ่งชีวิต เป็นมิตรกับประชาชน ประพฤติตนอย่างมืออาชีพ”