pkbadmin

12 เม.ย. 2022

คอมมานโด จิตอาสาพร้อมด้วยจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 600 ชุด ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฎิบัติตนตามมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันสร้างการรับรู้ตามมาตรการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

อำนวยการโดย: พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พ.ต.อ.ธีรชาติ […]

pkbadmin

12 เม.ย. 2022

pkbadmin

11 เม.ย. 2022

pkbadmin

11 เม.ย. 2022

pkbadmin

11 เม.ย. 2022

pkbadmin

11 เม.ย. 2022

pkbadmin

10 เม.ย. 2022

คอมมานโดจิตอาสาพร้อมด้วยจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 600 ชุด ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฎิบัติตนตามมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันสร้างการรับรู้ตามมาตรการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

จิตอาสากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ […]

pkbadmin

10 เม.ย. 2022

pkbadmin

9 เม.ย. 2022

pkbadmin

8 เม.ย. 2022
1 23 24 25 26 27 81